La Revisió de Vida

(José Lozano Sánchez) Ens preguntem tots com aconseguir que els adolescents i jóvens de hui, a més de trobar-se amb el mòbil, la Internet i altres xarxes socials, es troben amb la vida, amb ells mateixos i sobretot amb la persona de Jesús. Pensem com passar d'una catequesi que exposa el missatge cristià amb claredat, a una educació per a la vida cristiana que comprometa, que unisca la fe i la vida, que ajude a viure la vida cristiana des de la cultura i la realitat del món actual, que faça els adolescents i jóvens protagonistes de la seua pròpia formació i autèntics evangelitzadors en els seus ambients.

A estos interrogants i molts altres, tracta de respondre el mètode de formació de la Revisió de Vida, que ja compta amb quasi un segle d'experiència. La brevetat d'este escrit m'impedix exposar els fonaments bíblics d'este camí d'espiritualitat. En la Història de la Salvació, Déu sempre mira la realitat del seu poble i del món, la valora des de la seua Paraula, crida i inicia una acció o procés, per a transformar eixa realitat, és el Veure, Jutjar (valorar) i Actuar de la Revisió de Vida. Este mètode és el que trobem en els documents de l'Església, i el que veiem present en l’Evangelii Gaudium, de papa Francesc.

Recordem una mica què és la Revisió de Vida. Es tracta d'un camí d'espiritualitat per a fer una síntesi de fe i vida, de manera que, la trobada i la fe en Jesús, oriente la vida dels jóvens, de manera que els faça créixer dia a dia en eixa fe. És una lectura creient de la realitat que permet relacionar la vida amb la fe, la història amb el Projecte Salvador de Déu per a la humanitat i la creació. Es viu este procés de formació com un camí de maduració personal, partint d'un fet o situació concreta, analitzant-lo en les seues causes, conseqüències i significació, possibilitant que s'exercite la memòria, la intel·ligència, el sentit comú, veient la realitat des de la Paraula i la fe de l'Església, i arribant a una acció i compromís que implica un canvi d'actituds dels que fan la Revisió. Madurem com a persones i com a creients, quan ens trobem amb la realitat de la vida, amb els seus valors i contravalors, ens posicionem davant d’ella des de la fe i quan actuem.

En pensar i tractar de veure en què consistix la Revisió de Vida ens adonem del que pretén: un coneiximent detallat de la realitat a partir del fet o situació que es revisa (barri, col·legi, colla, parròquia...) que faça despertar la consciència dels membres del grup (VEURE); escoltar les crides que Déu ens fa a través dels problemes, necessitats i diferents circumstàncies del lloc i moment en què vivim, a partir d'un text evangèlic i de la fe de l’Església (JUTJAR); i desembocar en una acció com a part integral de la vida de la persona, i de la fe que es professa en la persona de Jesús (ACTUAR). Per als jóvens i els xiquets la seua intervenció i protagonisme, i l'acció, és fonamental per al seu creiximent i formació.

La Revisió de Vida ens ensenya i capacita per a actuar des de la fe, no com a accions puntuals sense més, sinó com una manera d'anar entrant en un camí de conversió per a anar canviant i comprometent la nostra vida en la construcció del Pla de Déu, del món que ell vol, en tots els àmbits de la societat. Es tracta de ser missioners, evangelitzadors, no solament des de la Paraula i l'anunci explícit, sinó també i sobretot, des de la vida i el compromís.

Com veiem, la Revisió de Vida és un camí, no solament per a conéixer el missatge cristià, sinó abans de res una acció educativa en la fe per a la transformació de les persones, l'Església i de la societat en què vivim. No es tracta de pretendre fer grans anàlisis de la realitat, o de voler solucionar tots els problemes, o de quedar-nos a buscar la pròpia perfecció, sinó d'aprendre a mirar la vida des de la fe, a situar-se davant del món des de la mentalitat i persona de Jesús, i des de la fe de l'Església, que apareix en els seus documents, deixant-nos transformar per la presència i acció de Déu i el seu Esperit en la vida. Certament este mètode d´evangelització crea comunitat, fa entrar en un dinamisme missioner, crea un estil que permet encarnar-se en la realitat i fer present en ella l'Evangeli de Jesús.

Iniciar la pràctica de la Revisió de Vida amb un grup d'adolescents o jóvens, és clar que requerix un acompanyament important per part de la persona que inicia i assumix la responsabilitat del grup.

Tots tenim perfectament clar que no hem d’absolutitzar mai este mètode de formació, o qualsevol altre, sinó complementar-lo amb el cultiu de l'oració personal i en grup, els espais de la contemplació de la Paraula (Estudi d'Evangeli), la posada en comú de Projecte Personal de Vida, els retirs, exercicis espirituals, campaments, la comprensió i vivència profunda de l'Eucaristia i el descobriment del sagrament de la Reconciliació. I per a ambientar-se en la pràctica de la Revisió de Vida, no estaria mal fer un curset. Hi ha persones que estan disposades a donar-lo on els el demanen.

Comptem amb nombrosos cristians formats en l'espiritualitat de la Revisió de Vida, que, juntament amb uns altres d'altres espiritualitats, al llarg de la història, han arribat a la santedat i han sigut excel·lents evangelitzadors, aportant els valors evangèlics de la vida de Jesús per a la construcció del Regne de Déu en el món.