Carta oberta de l'Associació Ecumènica de Cristians pel Valencià a l’Hble. Sr. Presidents i als Excms. Srs. membres de la Junta de Govern i de la Comissió de Texts Religiosos de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua

L’Església valenciana compta amb un texts litúrgics valencians aprovats “ad experimentum” i vigents actualment, continguts en el volum Llibre del Poble de Déu. Aquest volum, editat en 1975, està exhaurit actualment.

L'Acadèmia Valenciana de la Llengua, al poc de la seua fundació, i mitjançant la seua Comissió de Texts Religiosos, va abordar l'elaboració del Missal valencià i, una vegada enllestit, va presentar-lo als bisbes de les diverses diòcesis valencianes per a la seua consideració i possible aprovació.

El treball fet pels acadèmics no ha donat lloc, de moment, per part dels prelats valencians, a cap resposta ni cap iniciativa en els anys transcorreguts des de llavors. Ara bé, en diverses ocasions tant capellans com cristians i cristianes laics, a títol individual, han expressat públicament la necessitat que l'Església de València es posicione a favor de la presència del valencià en tots els àmbits de la vida eclesial i publique uns texts vàlids litúrgicament per a les seues diòcesis.
L'arquebisbe de València va fer pública, en març de 2017, una iniciativa pròpia per a abordar la confecció d'aquests texts, i consegüentme consegüentment va manifestar la seua intenció de crear una comissió de la qual haurien de participar acadèmics de l'AVL, juntament amb altres de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, a més d'altres preveres nomenats per ell mateix.

Però aquesta proposta no ha trobat resposta per part de l'AVL. Ni el seu president, ni els acadèmics membres de la la Comissió de Texts Religiosos s'han manifestat amb voluntat de participar-hi. Per una banda és comprensible aquesta actitud de membres de l'AVL, ja que suposaria treballar amb institucions que no tenen reconeguda autoritat normativa en relació al valencià, i per la manca de garanties en relació al resultat a obtenir.

Ara bé, recordem als acadèmics de l'AVL que, en definitiva, és la jerarquia eclesiàstica, els bisbes, els que tenen la responsabilitat de fer, aprovar i aplicar els texts litúrgics en la llengua vernacla de les seues diòcesis, i que, exercint aquesta atribució establida pel dret canònic, poden cridar a qui creguen oportú. És clar que els texts finalment hauran de reunir les condicions de solidesa filològica, dignitat litúrgica i proximitat al poble. El cert és que, després de l'aprovació del Llibre del Poble de Déu, és la primera vegada que la jerarquia catòlica valenciana té una iniciativa en relació als texts litúrgics, i caldria participar-hi.

Seure amb altres persones i institucions no suposa acceptar tot el que els altres proposen, sinó participar en un treball d'equip, i sempre n’hi ha oberta la possibilitat d'abandonar-lo. Per tant, el parer de l'Associació Ecumènica de Cristians pel Valencià és que l'AVL no deuria rebutjar la proposta de l'arquebisbe de València, i hauria de participar en la comissió esmentada. Per altra banda, si l'AVL es decidira a publicar els texts litúrgics pel seu compte, sense la pertinent aprovació eclesiàstica, la seua acceptació en les parròquies i comunitats seria mínima i el seu ús encara menor.
València, 15 de desembre de 2017