QUARESMA

Meditació quaresmal amb sant Vicent Ferrer
Enguany la Quaresma comença el dia 14 de febrer, Dimecres de Cendra. La Quaresma és el temps que precedix i disposa a la celebració de la Pasqua. Temps d’escoltar la Paraula de Déu i de conversió, de preparació i de memòria del Baptisme, de reconciliació amb Déu i amb els germans, de recurs més freqüent a les «armes de la penitència cristiana»: la pregària, el dejuni i l’almoina (cf. Mt 6,1-6.16-18).
Dels sermons de Quaresma que sant Vicent Ferrer va predicar a València l’any 1413 hem seleccionat uns fragments que ens poden servir per a meditar durant este temps sagrat.

• «Conversió és, doncs, quan el que va pel mal camí, ve Jesucrist guiador, i et ve davant, amb remordiments de consciència; ell mateix, Jesucrist, ho fa, que et dóna sentiment i et mostra la drecera de penitència. [...] I així, Jesucrist et mena per la mà, i va amb tu, i per via de salvació. ¿No el lloaràs? Certes, sí».
• «[…] i així, el cristià, bé que sia fora de camí, emperò està prop del camí, perquè és cristià».
• «Així és la conversió especial del pecador. Quan algú s’ha de convertir a bona vida, nostre senyor Déu Jesucrist hi ha de devallar presencialment per gràcia».
• «Tres coses són necessàries a nosaltres, pecadors, si ens volem salvar: primer, aflicció corporal; segon, oració espiritual; i tercer, confessió sagramental. En estes tres obres nos devem ocupar en temps de quaresma».
• «I així, dejunar i abstenir-se de coses temporals, açò és dejuni davant dels hòmens; però el dejuni davant de Déu és quan s’absté el cor que dejuna d’odis i rancors i males voluntats i desigs de venjances. Aquest és dejuni davant de Déu, que no ho veu sinó Déu».
• «Desert devem elegir, i és aquest: no us cal fugir fora de la ciutat, ans que cascú, dins de la ciutat, faça un desert per a si mateix, ço és, deseixir-se de negocis tant com podrà; per aquells dic “tant com podrà” que han de viure amb els seus treballs, però els que poden viure [sense treballs], deuen deixar tots els negocis».
• «Vullam-nos tornar a Jesucrist, i confessar-nos bé, per manament penal una vegada l’any, i, després, confessar a Pasqua; però, així com llaveu les escudelles amb espart aspre, així confesseu ara, i, després, a Pasqua, rentar i metre-hi la vianda, el cos preciós de Jesucrist».
• «Per fort i aspre que ens sia Jesucrist per nostres pecats, així el podem untar amb ungüent d’oració, i tornarà bla i suau».

RECORDEU
El temps de Quaresma és un temps penitencial; els divendres de Quaresma cal guardar l’abstinència de carn i no pot ser substituïda per cap altra pràctica piadosa; cal guardar dejuni i abstinència el Dimecres de Cendra i el Divendres Sant. El dejuni consistix a fer només un àpat al dia, però es pot prendre algun aliment al matí i a la nit. La llei d’abstinència obliga els qui han complit els catorze anys; la llei del dejuni, a tots els majors d’edat, fins als cinquanta-nou anys complits.